Avís legal

Aquest avís legal (en endavant, “l’Avís legal”) regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini www.spora.es i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”). En cas de no estar d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal l’Usuari manifesta:
a) Que ha llegit, entén i accepta el que aquí s’exposa.
b) Que és major d’edat.


1. Informació general del Lloc Web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:
Titular: SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. (en endavant referit pel seu nom comercial, “SPORA”).
Domicili social: Passeig dels Països Catalans, 158, C.P. 17190 – Salt (Girona).
N.I.F.: B17770975
E-mail: spora@spora.es
Telèfon: +34 972 41 71 14
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 2025, foli 53, full GI-33806.


2. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.


3. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i inclús instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, SPORA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç en els termes amb la deguda diligència. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a SPORA.


4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web entenen per aquests, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de SPORA o de tercers llicenciadors, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials i resta de símbols distintius publicats al Lloc Web són titularitat de SPORA o de tercers cedents i/o llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l’Usuari cap dret sobre aquests.


5. Protecció de dades personals i ús de cookies

El Lloc Web és merament informatiu i no conté cap apartat o formulari per a la recollida de dades personals de l’Usuari.
El Lloc Web només utilitza cookies que en permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts, les quals no requereixen el consentiment de l’Usuari.


6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.


7. Legislació aplicable

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola.